2011. szeptember 23., péntek 08:24

ÉKP

Értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógia

 
 
Az Értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógia programja

Paksi László: Egy élet az anyanyelv-pedagógia szolgálatában – a tanyasi iskolától a Magyar Tudományos Akadémiáig című írása alapján. Lásd: http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=300 

Az Értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógia (ÉKP) a NYIK program kidolgozásával párhuzamosan indult 1981-ben. A Nyelvi, irodalmi és kommunikációs program kimunkálása és terjesztése során mindig létezett rejtetten egy Zsolnai-pedagógia. A Zsolnai-pedagógia név azt szándékozik hangsúlyozni, hogy „olyan pedagógiai programról, eljárásrendszerről és filozófiailag, pszichológiailag is végiggondolt pedagógiai törekvésről van szó, amely csíra formájában már benne létezett a NYIK-ben is” (Zsolnai 2002: 248).

Az ÉKP program kidolgozása során Zsolnai József az akciókutatás metodológiáját alkalmazta, amelynek két teoretikus eleme ismert: az akció alapú elmélet, amelyet az Egy gyakorlatközeli pedagógia című könyvében ismertetett (Zsolnai 1986a), és annak a praxisnak a kritikája, amelyet az akciókutatással kívántak megváltoztatni. Ez utóbbit fogalmazta meg fiával együtt a Mi a baj a pedagógiával? című könyvben (Zsolnai–Zsolnai 1987), amely „a ’80-as évek egyik legnagyobb pedagógiai siker- és/vagy botránykönyve” (Zsolnai 2002: 257) lett.

 

A képesség- és tehetségfejlesztő kutatás metodológiája

 1995-ben jelenik meg az Az Értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógia című könyve (Zsolnai 1995), amelyben kifejti programjának főbb pontjait, bemutatja annak összetevőit. Az értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógiát a következő tematika mentén haladva fejti ki: 1. az iskola, 2. a pedagógus, 3. a család, 4. az iskola környezete és környéke. A témák összetettségének illusztrálásaként vegyük számba, milyen témaköröket érint Zsolnai. Az iskola témáján belül szól az iskola funkciójáról, az iskola mint szervezet célkitűzéseiről, az iskolában közvetíthető értékek világáról, az iskola által vállalt műveltségfelfogásról, az iskolában végezhető tevékenységekről (a tantárgyi tanulásról, a szabadidő keretében folyó tanulásról, a közművelődési intézményekben végezhető önművelésről, a szocializációs folyamatok nyomon követéséről stb.). Bemutatja az iskolai szervezetet, az iskolában leírható folyamatokat, a szervezés, a vezetés, az iskolai önkormányzat kérdéseit, az iskolában kialakítandó forrásközpontok lehetőségeit, az iskola épületét, belső tereit, az iskolai környezetkultúrát.

A pedagógus téma tárgyalása során a pedagógusok önismeretéről, műveltségéről; a pedagógusokról mint problémamegoldó, egy-egy pedagógiai paradigma mellett elkötelezett szakemberekről, alkotási lehetőségeikről, munkatevékenységeikről ad átfogó képet. Beszél még a pedagógusról mint vezetőről, lehetséges kudarcairól, a munkaszervezetben kialakult munkakörülményeiről és a pedagógusok teljesítményéről.

A család téma, illetve problematika kapcsán ismertetésre kerül a családban tetten érhető pedagógiai praxis, szól a gyermekek képességfejlesztésének a lehetőségeiről a családon belül, továbbá az iskola és a család együttműködésének kialakult és kialakításra váró formáiról.

 

Zsolnai József (1995): Az Értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógia

 

Az iskola környezete és környéke címen mutatja be az iskola környékét területföldrajzi környezetként, majd társadalmi környezetként, továbbá a mindennapi élet jellegzetes realizálódásaként, a jelenre hatást gyakorló történeti múltként, a kívánatos és nemkívánatos társadalmi makrofolyamatok lokalizálódásaként, a földrajzi környezetre visszaható környezetkímélő és/vagy -romboló „terepként” (Zsolnai 1995).

Az Értékközvetítő és képességfejlesztő programot országszerte számos iskola választotta alternatív tantervként. A program jóval nagyobb felkészülést, folyamatos önképzést vár el a részt vevő pedagógusoktól. A gyerekeknek pedig széles körű lehetőséget biztosít képességeik fejlesztésére, tehetségük kibontakoztatására és az alkotásra. A többéves kísérletező munka után a következő tanulságot vonták le: „az […] ÉKP-program egyaránt alkalmas a hátrányos helyzetűek fölzárkóztatására és a tehetségek kiugrasztására, felfedezésére” (Zsolnai 2002: 258).

Géczi János emeli ki Zsolnai József kutatói tevékenységéről, hogy „csak a bizonyítottan és ellenőrizhetően eredményes, s csak a hasznosítható produktumait kínálja a pedagógusok, majd az ország nyilvánosságának” (Géczi 1990: 6). Ennek megfelelően válhatott Zsolnai mindkét programja országosan ismertté, a pedagógiai praxisban valós gyakorlattá.

A programmal a magyar és a német nyelvű sajtó is sokat foglalkozott. „A magyar és a német nyelvű neveléstudományi irodalomban és sajtóban összességében a program és Zsolnai József tevékenységének pozitív hatása volt tetten érhető, előnyeinek, sokszínűségének, gyermekhez igazított voltának hangsúlyozásával. Ezzel szemben nem titkolták a pedagógussal szemben támasztott magas követelményeket, amely a pedagógusok szemszögéből negatív megítélés alá eshet, illetve, hogy tantárgyi sokszínűség miatt pedig maximalistának és ismeretcentrikusnak tűnhet a program az olvasó szemében” (Langerné 2010).

 

Hivatkozott irodalom

Géczi János 1990. Nem ártana megnézni egy iskolát. Élet és Irodalom 11: 6.

Langerné Buchwald Judit 2010. Az ÉKP recepciója a magyar és a német nyelvű neveléstudományi irodalomban és sajtóban. (http://scipa.uni-pannon.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=101&Itemid=38  (2011. február 22.)

Zsolnai József 1986a. Egy gyakorlatközeli pedagógia. Oktatáskutató Intézet. Budapest.

Zsolnai József 1995. Az Értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógia. ÉKP-Központ – Holnap Kkt. – Tárogató Bt. Budapest.

Zsolnai József 2002. Vesszőfutásom a pedagógiáért. Egy pedagógus-életút sikerei és botrányai. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest.

Zsolnai József – Zsolnai László 1987. Mi a baj a pedagógiával? Tankönyvkiadó. Budapest.

Utoljára frissítve: 2015. máj. 25., hétfő 13:37
Top
Tájékoztatjuk, hogy ez a honlap úgynevezett "sütiket" (cookie) használ. Ha Ön tovább böngészik, azzal hozzájárul, hogy böngészője fogadja ezeket a sütiket. More details…